Lectura de l’evangeli segons sant Mateu 21,33-43

En aquell temps, Jesús digué als grans sacerdots i als notables del poble: «Escolteu una altra paràbola: Un propietari plantà una vinya, la voltà d’una tanca, hi cavà un cup, hi construí una torre de guàrdia, hi deixà uns vinyaters que la cultivessin, i se n’anà del país.

Quan s’acostava el temps de la verema, envià els seus homes per recollir-ne els fruits, però aquells vinyaters els van agafar, i a un, li van pegar; a un altre, el van matar; a un altre el van treure a cops de pedra.

Ell envià més homes que la primera vegada, però els tractaren igual. Finalment els envià el seu fill, pensant que, almenys el fill, el respectarien. Però ells, en veure’l, es digueren: “Aquest és l’hereu: matem-lo i ens quedarem l’heretat.”

I l’agafaren, el van treure fora de la vinya i el van matar. Quan torni l’amo de la vinya, què farà amb aquells vinyaters?» Li responen: «Farà matar aquells mals homes i passarà la vinya a uns altres que li donin els fruits al temps de la verema.»

Jesús els diu: «No heu llegit mai allò que diu l’Escriptura: “La pedra que rebutjaven els constructors ara corona l’edifici. És el Senyor qui ho ha fet i els nostres ulls se’n meravellen”? Per això us dic que el regne de Déu us serà pres i serà donat a un poble que el farà fructificar.»

Comentari de l’evangeli

Per tercer diumenge consecutiu ens mostra l’evangeli una paràbola emmarcada en una vinya; i ja sabem que, a la Bíblia, una vinya és un símbol del marc on es desenvolupa la vida dels éssers humans i els pobles.

I avui la paràbola és més bé una al•legoria, ja que no és tan sols una comparació sobre un fet no real, sinó que descriu la història concreta del poble d’Israel i les seves infidelitats.

El propietari de la vinya és Déu y la vinya és Israel. Els primers enviats a la vinya van ser els profetes, i el fill del propietari, que arriba després, és el Crist. La vinya serà arrendada a tots els qui creguin en el propietari i facin que la vinya fructifiqui.

Jesús pronuncia aquesta al•legoria dirigint-se als grans sacerdots i als notables del poble; però va també per a nosaltres. Déu posa a la nostra disposició molts i molts mitjans.

I nosaltres ens hem de preguntar ¿ quins fruits donem? D’aquesta vinya que és la vida no som amos, sinó administradors, som vinyaters. Si no donem fruits, el Regne ens serà pres..

Manel Simó

Català CA Español ES