Lectura de l’evangeli segons sant Joan 11,3-7.17.20-27.33b-45

En aquell temps, Les dues germanes enviaren a dir a Jesús: «Senyor, aquell que estimeu està malalt.» Jesús, en sentir això, digué: «Aquesta malaltia no és mortal; és per a donar glòria a Déu: el Fill de Déu en serà glorificat.»
Jesús estimava Marta i la seva germana i Llàtzer. Després de rebre la notícia de la malaltia, es quedà encara dos dies al lloc on era. Després, passats aquests dies, digué als deixebles: «Tornem a Judea.»

Quan Jesús arribà, ja feia quatre dies que Llàtzer era al sepulcre. Marta, quan va saber que Jesús arribava, sortí a rebre’l. Maria es quedà a casa.
Marta digué a Jesús: «Senyor, si haguéssiu estat aquí, el meu germà no s’hauria mort. Però fins i tot ara jo sé que Déu us concedirà tot el que li demaneu.» Jesús li diu: «El teu germà ressuscitarà.»

Marta li respon: «Ja sé que ressuscitarà quan tothom ressusciti el darrer dia.» Li diu Jesús: «Jo sóc la resurrecció i la vida. Els qui creuen en mi, encara que morin, viuran, i tots els qui viuen i creuen en mi, no moriran mai més. Ho creus, això?»

Ella li diu: «Sí, Senyor: Jo crec que vós sou el Messies, el Fill de Déu que havia de venir al món.»
Jesús es commogué profundament i es contorbà. Llavors preguntà: «On l’heu posat?»

Li diuen: «Veniu a veure-ho, Senyor» A Jesús se li negaren els ulls. Els jueus deien: «Mireu com l’estimava.» Jesús, commogut altra vegada, arribà on era el sepulcre.

Era una cova tancada amb una llosa. Jesús digué: «Traieu la llosa.» Marta, la germana del difunt, diu a Jesús: «Senyor, ja es descompon; fa quatre dies que és mort.» Li respon Jesús: «No t’he dit que si creus veuràs la glòria de Déu?»

Llavors van treure la llosa. Després Jesús alçà els ulls al cel i digué: «Pare, us dono gràcies perquè m’heu escoltat. Ja sé que sempre m’escolteu, però dic això perquè ho sàpiga la gent que em rodeja i creguin que sou vós qui m’heu enviat.»

Havent dit això cridà fort: «Llàtzer, vine a fora.» I el mort sortí. Tenia els peus i les mans lligats amb les benes d’amortallar i la cara lligada amb un mocador. Jesús els diu: «Deslligueu-lo i deixeu-lo caminar.» Molts dels jueus que havien vingut a casa de Maria i veieren el que va fer Jesús, cregueren en ell.

Comentari de l’evangeli

A l’aigua i la llum s’afegeix avui la vida, reflectida a la resurrecció de Llàtzer, com a signe baptismal.

Jesús va dir « Jo sóc el camí, la veritat i la vida…» i el relat de l’evangeli d’avui mostra que ve a comunicar una vida que venç la mort.

Podem subratllar quatre punts de reflexió:
– Jesús diu que Llàtzer no està mort, sinó que s’ha dormit i cal despertar-lo… També es aquesta sovint la nostra situació. Hi ha realitats a la nostra vida que les tenim adormides, però no resoltes…

– Marta, la germana de Llàtzer no confiava del tot en Jesús com a Fill de Déu; com tampoc nosaltres, a vegades, confiem plenament en Ell…

– Maria, per la seva part, es mostra com una persona paralitzada pel dolor, com es poden trobar també avui moltes persones…, però accepta la crida de Jesús i l’escolta.

– I diu, finalment, l’evangeli que molts jueus veieren el que va fer Jesús i cregueren en Ell. Els signes dels temps ens han de portar a refermar la nostra fe.

Manel Simó

Català CA Español ES