Lectura de l’evangeli segons sant Mateu 4,12-23

Quan Jesús sentí a dir que Joan havia estat empresonat, se’n tornà a Galilea, però no anà a viure a Natzaret, sinó a Cafar-Naüm, vora el llac, a la regió de Zabuló i de Neftalí, perquè s’havia de complir allò que anunciava el profeta Isaïes:

«País de Zabuló i de Neftalí, camí del mar, l’altra banda del Jordà, Galilea dels pagans: El poble que vivia a les fosques ha vist una gran llum, una llum resplendeix per als qui vivien al país tenebrós.»

Des d’aquell temps Jesús començà a predicar així: «Convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop.» [Tot vorejant el llac de Galilea, veié dos germans, Simó, l’anomenat Pere, i Andreu. Estaven tirant el filat a l’aigua, perquè eren pescadors, i els digué: «Veniu amb mi, i us faré pescadors d’homes.» Immediatament abandonaren les xarxes i se n’anaren amb ell. Més enllà veié altres dos germans, Jaume i Joan, fills de Zebedeu.

Eren a la barca amb el seu pare, repassant les xarxes, i Jesús els cridà. Ells abandonaren immediatament la barca i el pare, i se n’anaren amb ell. I anava per tot Galilea, ensenyant a les sinagogues, predicant la bona nova del Regne i guarint entre la gent tota malaltia.

Comentari de l’evangeli

Tres poden ser els punts a destacar a l’evangeli d’avui:

– en primer lloc, assistim a l’emmudiment forçós d’una veu. Joan Baptista, la veu que cridava en el desert, és empresonat. Jesús, però, es mostra en desacord, pren el relleu i comença a predicar la gran utopia del Regne: Convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop…

.Avui són també moltes les veus crítiques callades per la força. Prenguem el seu relleu.

– un segon punt que crida l’atenció és el fet que Jesús no comença la seva tasca a la capital, Jerusalem, sinó que ho fa a Galilea, la regió nord de Palestina, que era la regió dels pobres (camperols, pescadors, vagabunds, etc.)
Jesús, per tant, aposta pel poble senzill, pels més humils i necessitats, i ens dóna d’aquesta manera una lliçó de quins han de ser els nostres més estimats.

– i el tercer punt, una crida a la conversió.
¿Què significa, però, veritablement convertir-se? No deixar mai de renovar-se per anar millorant les nostres actituds.

Tres punts per meditar.

Manel Simó

Català CA Español ES