Lectura de l’evangeli segons sant Mateu 17,1-9

En aquell temps, Jesús prengué Pere, Jaume i Joan, el germà de Jaume, els dugué dalt una muntanya alta i es transfigurà davant d’ells. La seva cara es tornà resplendent com el sol, i els seus vestits, blancs com la llum.

També se’ls aparegueren Moisès i Elies, que conversaven amb ell. Pere va dir a Jesús: «Senyor, que n’estem, de bé, aquí dalt! Si voleu, hi faré tres cabanes, una per a vós, una per a Moisès i una altra per a Elies.»

Encara no havia acabat de dir això quan els cobrí un núvol lluminós, i del núvol estant una veu digué: «Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he complagut; escolteu-lo.» En sentir-ho, els deixebles, esglaiats, es prosternaren de front a terra.

Jesús s’acostà, els tocà i els digué: «Aixequeu-vos, no tingueu por.» Ells alçaren els ulls i no veieren ningú més, sinó Jesús tot sol. Mentre baixaven de la muntanya, Jesús els manà que no diguessin res a ningú d’aquella visió fins que el Fill de l’home no hagués ressuscitat d’entre els morts.

Comentari de l’evangeli

El relat de l’evangeli d’avui, conegut com la transfiguració de Jesús, s’entén en la reiterada idea de l’evangelista Mateu de presentar a Jesús com el nou Moisès. El llibre de l’Èxode ens indica que Moisès va pujar al Sinaí, va quedar envoltat d’un núvol on va escoltar la veu de Déu i va experimentar una mena de transfiguració. Ara Jesús, el nou Moisés, viu la mateixa experiència.
Alhora, el centre de tot el relat l’ocupa una teofania on s’escolta una veu amb dos punts claus: 1) aquest és el meu Fill, l’estimat; i 2) escolteu-lo.

I el relat acaba amb la por manifestada pels apòstols Pere, Jaume i Joan, testimonis del que havia passat, als quals Jesús anima a afrontar amb valentia el profund misteri que veuran els seus ulls, o sigui la seva mort i la seva resurrecció.

Ens trobem en ple camí de Quaresma, i la nostra tasca ha de ser recollir les paraules del núvol i posar-nos en disposició d’escoltar Déu.
Al llibre de l’Apocalipsi llegim: “Mira, sóc a la porta i truco. Si algú m’escolta i obre la porta, entraré a casa seva… (Ap. 3,20). Quaresma és obrir la porta del nostre interior a Déu i al seu Fill Jesucrist i escoltar-los.

Manel Simó

Català CA Español ES